Onze radiotherapeuten

Onze radiotherapeuten

dr. E.J. Bantema-Joppe

Radiotherapeut-oncoloog
 • Gastro-Enterologie
 • Gynaecologie
 • Mamma
 • Oligo metastasen

BIG-nummer
29063618801

dr. P. de Boer

Radiotherapeut-oncoloog
 • Longen
 • MR Linac
 • Oligo metastasen
 • Urologie

BIG-nummer
79913404301

A.M. van der Geest

Radiotherapeut-oncoloog
 • Longen
 • Neuro oncologie
 • Oligo metastasen
 • Urologie

BIG-nummer
79913539601

J.J. Groenewegen

Radiotherapeut-oncoloog
 • Gastro-Enterologie
 • Urologie

BIG-nummer
19910831001

M.A.A. de Jong

Radiotherapeut-oncoloog
 • Gynaecologie
 • Oligo metastasen
 • Urologie

BIG-nummer
89052139001

N. Knotter

Radiotherapeut-oncoloog
 • Hoofd-hals
 • Longen
 • Melanoom/huid
 • Urologie

BIG-nummer
29915572701

M.S. Koedijk

Radiotherapeut-oncoloog
 • Hoofd-hals
 • Mamma
 • Melanoom/huid
 • Neuro oncologie

BIG-nummer
89917703901

dr. J.G.H. van Nes

Radiotherapeut-oncoloog
 • Benigne
 • Longen
 • Mamma

BIG-nummer
29060975301

V. Oppedijk

Radiotherapeut-oncoloog
 • Gastro-Enterologie
 • Mamma

BIG-nummer
49061116401

S.R. Pereboom

Radiotherapeut-oncoloog
 • Gastro-Enterologie
 • Haematologie
 • Oligo metastasen
 • Palliatie

BIG-nummer
59912734801

W. G. J. M. Smit

Radiotherapeut-oncoloog
 • Longen
 • Haematologie
 • Mamma

BIG-nummer
39023957301

R. Vlasman

Radiotherapeut-oncoloog
 • Benigne
 • Haematologie
 • Neuro oncologie

BIG-nummer
29064813801

J.I.G. Kok

AIOS Radiotherapie

 

 

 

BIG-nummer
79927289201

R.H. Stoffers

AIOS Radiotherapie

 

 

 

BIG-nummer
49925485301